Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna: art. 11¹ i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) oraz Uchwał Rady Gminy w Kościanie Nr XXVI/258/2001 z dnia 16.10.2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i Nr III/19/2002 z dnia 19.12.2002 r. w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

I.  Wymagane dokumenty:

"Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych"

1.  Załączniki:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Zgodność kserokopii z oryginałem potwierdza pracownik przyjmujący wniosek.

Do wglądu oryginały ww. załączników oraz dowód osobisty lub pełnomocnictwo.

2. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Ww. opłaty wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie oraz ci, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła określonych wartości – 37.500 zł dla piwa, 37.500 zł dla wina, 77.000 zł dla wódki.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy:

37.500 zł dla napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa – wysokość opłaty za  korzystanie z zezwolenia wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

37.500 zł dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosić będzie 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów  alkoholowych.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy (w kasie Urzędu Gminy w Kościanie lub na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Kościanie nr.konta 35866600040106199720000005/ w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.


II.  Termin odpowiedzi: Do 30 dni.

 

III.  Tryb odwoławczy:

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniujące zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitu punktów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Urzędzie Gminy w Kościanie lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2. Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kościan wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Kościan lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

IV.  Uwagi:

1. Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Kościanie lub przesłania za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

3. Zgodnie z uchwałą Nr III/19/2002 Rady Gminy Kościan z dnia 19.12.2002:
 - nie wydaje się zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w punktach usytuowanych w odległości mniejszej niż 30 m od szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, zakładów opieki zdrowotnej, dworców kolejowych i autobusowych, obiektów zajmowanych przez organy ścigania, plaż i kąpielisk, obiektów sportowych, nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach usytuowanych w odległości mniejszej niż 30 m od plaż i kąpielisk oraz obiektów sportowych.
 - odległość mierzy się najkrótszą drogą dojścia – od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia do wymienionych obiektów.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
 - sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Kościan.

Zezwolenia wydaje wójt po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitu punktów alkoholowych.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
1. posiadanie zezwolenia, 
2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, 
4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez gminę, potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia, 
5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży, 
6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu, 
7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany, 
8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone uchwałą rady gminy przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Osoba odpowiedzialna:

Inspektor ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych - Danuta Wolska, pok. nr 23
tel. (65) 512 10 01 wew. 36
e-mail: danutawolska@gminakoscian.pl

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2018-05-28 16:43:42
Nazwa wpisu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.