Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Kościan
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Gminy Kościan
Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu ul. Kościańska 7


Podstawa prawna: art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zmianami)

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597)

1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
a) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),    
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 931 ze zmianami) – w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 ze zmianami),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 430) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
m) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat nie był ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967, ze zmianami) lub w art. 276 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, ze zmianami) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

2. Informuję, iż na żądanie organu prowadzącego kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt 1 lit. d-g, l i m niniejszego ogłoszenia.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu" w terminie do dnia 15.04.2019 r. do godz. 15.00, na adres: Urząd Gminy Kościan ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, pokój nr 13 (sekretariat). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.

5. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kościan.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

7. Kandydat zgłasza się na konkurs z dowodem tożsamości.


Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła


Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2019-03-21 13:37:07
Nazwa wpisu:
Ogłoszenie o naborze
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
Wyniki naboru
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.