Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kościan nr XXXI/308/09 z dnia 13.10.2009 r.

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą przystąpienia do opracowania miejscowego planu.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące obszaru objętego  planem dla którego będzie wykonana prognoza. Uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.,  o podpisie elektronicznym na adres:  marcinnadobnik@gminakoscian.pl  w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Wniosek lub uwagi powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kościan.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

                                                                           Wójt Gminy Kościan

                                                                        /-/ Henryk Bartoszewski

 

Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.