Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Kościan z siedzibą w Kościanie ul. Młyńska 15

ogłasza nabór na stanowisko referenta/inspektora ds. dowodów osobistych

i ochrony informacji niejawnych

 

 


Praca odbywa się w systemie jednozmianowym.

Wymiar czasu pracy - pełny wymiar.


I. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 1. jest obywatelem polskim;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta/inspektora ds. dowodów osobistych  i ochrony informacji niejawnych;
 4. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5. nie był karany za przestępstwo skarbowe;
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 7. posiada wykształcenie wyższe;
 8. posiada co najmniej 5 letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność, operatywność, dyspozycyjność;
 2. biegła obsługa  programów komputerowych, w tym programów biurowych MS Office, Elud, Źródło;
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 4. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 5. prawo jazdy kategorii B;

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku obejmuje prowadzenie spraw w zakresie m. in:

 1. przygotowania i wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość;
 2. prowadzenia dokumentacji dotyczącej zgromadzeń i zbiórek publicznych;
 3. sprawowania obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

IV. Wymagane dokumenty:

1.    List motywacyjny - własnoręcznie podpisany.
2.    CV - własnoręcznie podpisane wraz z oświadczeniem o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych”.

3. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata.
5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
8.    Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
9.    Ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.
10.  Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V.        Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. warunki pracy na stanowisku referenta/inspektora ds. dowodów osobistych i ochrony informacji niejawnych są zgodne z wymogami pracy biurowej;
 2. stanowisko usytuowane jest w biurze znajdującym się na pierwszym piętrze. Wewnątrz budynku nie ma windy.

VI.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kościan w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w kwietniu 2024 roku wynosił powyżej 6%.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2024 roku, do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Kościan, ul. Młyńska 15.


Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

„Nabór na stanowisko referenta/inspektora ds. dowodów osobistych i ochrony informacji niejawnych.”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ostateczny wybór kandydata może być poprzedzony rozmową kwalifikacyjną bądź testem. Wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego łącznie z informacją o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kościan (www.bip.gminakoscian.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kościan.


Wójt Gminy Kościan
/-/ Andrzej PrzybyłaKościan, 09.05.2024 r.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2024-05-09 13:02:24
Nazwa wpisu:
Ogłoszenie o naborze
Opis zmian
zmiana czcionki
Wykonanie zmiany:
Monika Frąckowiak
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2024-05-09 13:01:45
Nazwa wpisu:
Ogłoszenie o naborze
Opis zmian
aktualizacja
Wykonanie zmiany:
Monika Frąckowiak
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2024-05-09 12:59:47
Nazwa wpisu:
Ogłoszenie o naborze
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Monika Frąckowiak
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.