Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2014

Sesja XXXVI

Uchwała nr XXXVI/411/13 Rady Gminy Kościan z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

Uchwała nr XXXVI/412/13 Rady Gminy Kościan z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie:  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Sesja XXXVII

Uchwała nr XXXVII/420/14 Rady Gminy Kościan z dnia 4 marca 2014r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan.

Uchwała nr XXXVII/424/14 Rady Gminy Kościan z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan w 2014 r.

Sesja XXXIX

Uchwała Nr XXXIX/446/14 Rady Gminy Kościan z dnia 5.06.2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/241/12 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kościan na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Sesja XL

Uchwała Nr XL/461/14 Rady Gminy Kościan z dnia 3.07.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Sesja XLI

Uchwała Nr XLI/471/14 Rady Gminy Kościan z dnia 18.09.2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kurza Góra.  

Uchwała Nr XLI/472/14 Rady Gminy Kościan z dnia 18.09.2014 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pianowo. 

Uchwała Nr XLI/473/14 Rady Gminy Kościan z dnia 18.09.2014 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała Nr XLI/474/14 Rady Gminy Kościan z dnia 18.09.2014 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała Nr XLI/475/14 Rady Gminy Kościan z dnia 18.09.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 

Sesja XLIII

Uchwała Nr XLIII/489/14 Rady Gminy Kościan z dnia 28.10.2014 r. w sprawie amizny Uchwały Nr XXIV/179/05 Rady Gminy Kościan z dnia 30.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów. 

Uchwała Nr XLIII/491/14 Rady Gminy Kościan z dnia 28.10.2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kościan w roku 2015.