Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Uchwała Nr XXI / 257 / 16 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

uchwalenie „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2018-02-09 13:10:40
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXI / 257 / 16
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 13:02:40
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXI / 257 / 16 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
Uchwała Nr XXI / 248/ 16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/197/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krzanie”. Uchwała Nr XXI / 249 / 16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/200/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach”. Uchwała Nr XXI / 250 / 16 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2016-2020. Uchwała Nr XXI / 251 / 16 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2016. Uchwała Nr XXI / 252 / 16 w sprawie: zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Uchwała Nr XXI / 253 / 16 w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. Uchwała Nr XXI / 254 / 16 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Uchwała Nr XXI / 255 / 16 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Kurza Góra. Uchwała Nr XXI / 256 / 16 w sprawie: zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych. Uchwała Nr XXI / 258 / 16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/112/11 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Kapituły do rozpatrywania wniosków o nadanie Tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Kościan” oraz „Zasłużony dla Gminy Kościan”. Uchwała Nr XXI / 259 / 16 w sprawie: przystąpienia Gminy Kościan do realizacji w partnerstwie projektu pt. „Tęcza” w latach 2016 – 2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Uchwała Nr XXI / 260 / 16 w sprawie: zgłoszenia sołectwa Nowy Dębiec do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi". Uchwała Nr XXI / 261 / 16 w sprawie: zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Kościan”.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.