Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2018

Sesja XXXIV

Uchwała Nr XXXIV/429/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Kościan lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

Uchwała Nr XXXIV/430/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr 8/449/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 marca 2018 r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXXIV/430/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXXIV/431/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. 

Uchwała Nr XXXIV/432/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan.

 

Sesja XXXV

Uchwała Nr XXXV/440/18 Rady Gminy Kościan z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Kościan na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XXXV/443/18 Rady Gminy Kościan z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w roku 2018.

Uchwała Nr XXXV/444/18 Rady Gminy Kościan z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kościan w roku 2018.

Uchwała Nr XXXV/445/18 Rady Gminy Kościan z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2018.

Obwieszczenie Rady Gminy Koscian z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Kościan.

 

Sesja XXXVI

Uchwała Nr XXXVI/452/18 Rady Gminy Kościan z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Kościan na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXXVI/453/18 Rady Gminy Kościan z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Kiełczewo.

Uchwała Nr XXXVI/458/18 Rady Gminy Kościan z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia opłaty za odebranie i oczyszczenie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXXVI/460/18 Rady Gminy Kościan z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

 

Sesja XXXVIII

Uchwała Nr XXXVIII/471/18 Rady Gminy Kościan z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXXVIII/472/18 Rady Gminy Kościan z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kościan miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XXXVIII/482/18 Rady Gminy Kościan z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kawczyn).

Uchwała Nr XXXVIII/483/18 Rady Gminy Kościan z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Pelikan, ul. Jaśminowa).

Uchwała Nr XXXVIII/484/18 Rady Gminy Kościan z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Pelikan, ul. Poprzeczna).

Uchwała Nr XXXVIII/485/18 Rady Gminy Kościan z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Racot, ul. Ogrodowa).

 

Sesja XXXIX

Uchwała Nr XXXIX/494/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXXIX/496/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarkowo.

Uchwała Nr XXXIX/497/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Oborzyska.

Uchwała Nr XXXIX/502/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kościan na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Kościan, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.

Uchwała Nr 23/1261/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 października 2018 r. stwierdzająca częściową nieważność uchwały Nr XXXIX/502/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kościan na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Kościan, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

 

Sesja XL

Uchwała Nr XL/505/18 Rady Gminy Kościan z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 

Sesja I

Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Kościan z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/502/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kościan na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Kościan, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
 

Sesja II

Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Kościan z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Kościan z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kościan i nadania jej Statutu.

 

Sesja III

Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2019.
 

Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościan.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr KN-I.4131.1.64.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023".

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2019-02-14 09:21:02
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2019-01-24 19:19:16
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Sesja III
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2019-01-24 19:18:52
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Sesja III
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2019-01-09 10:31:55
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Sesja III
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2019-01-09 10:31:19
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Sesja III
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2019-01-09 10:30:49
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Sesja III
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2018-12-11 11:11:30
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Sesja II
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2018-11-28 11:11:31
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Sesja I
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
9
Data dokonanej zmiany:
2018-11-20 10:25:58
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Uzupełnienie treści
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
10
Data dokonanej zmiany:
2018-11-16 09:43:09
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Uchwała Nr 23/1261/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
11
Data dokonanej zmiany:
2018-10-19 11:42:44
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Sesja XL
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
12
Data dokonanej zmiany:
2018-09-27 09:44:37
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Sesja XXXIX
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
13
Data dokonanej zmiany:
2018-07-20 10:14:59
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Sesja XXXVIII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
14
Data dokonanej zmiany:
2018-05-11 10:15:56
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Sesja XXXVI
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
15
Data dokonanej zmiany:
2018-04-18 10:34:24
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Obwieszczenie Rady Gminy Kościan z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Kościan.
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
16
Data dokonanej zmiany:
2018-04-05 10:38:48
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Sesja XXXV
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
17
Data dokonanej zmiany:
2018-04-03 08:18:22
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Uchwała Kolegium RIO
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
18
Data dokonanej zmiany:
2018-02-08 12:57:30
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
XXXIV sesja
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
19
Data dokonanej zmiany:
2018-02-08 12:56:03
Nazwa wpisu:
2018
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
2013 2014 2012 2011 2016 2015 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.