Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Niezaleganie w podatkach

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

 

Art.  306e.  [Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości]

§  1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.

§  2. Przed wydaniem zaświadczeń, o których mowa w § 1, ustala się, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu.

§  3. Nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe doręczenie decyzji kończącej postępowanie podatkowe, o którym mowa w § 2, przed upływem terminu określonego w art. 306a § 5. Wydając zaświadczenie, organ podaje informację o prowadzonym postępowaniu lub jego zakończeniu.

§  4. Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,

c) (uchylona);

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.

§  5. Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent, do dnia upływu terminów, o których mowa w art. 49 § 1, nie posiada zaległości podatkowych.

§  6. W zakresie, o którym mowa w art. 239d, uznaje się, że do czasu wydania ostatecznej decyzji nie istnieje zaległość podatkowa.

§  7. Przepisy § 1-3 i 5 stosuje się odpowiednio w zakresie odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a.


Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 21 zł.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Godziny urzędowania:

Poniedziałek  8.00 – 17.00             Wtorek – Piątek  7.30 – 15.15

Nr konta Urzędu Gminy: BS Kościan 35 8666 0004 0106 1997 2000 0005

Osoba odpowiedzialna:
Inspektor ds. księgowości podatkowej - Anna Nowaczyk, parter - pokój nr 1 
tel.  65 512 10 01 wew. 42
e-mail: annanowaczyk@gminakoscian.pl

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2023-01-10 11:57:20
Nazwa wpisu:
Niezaleganie w podatkach
Opis zmian
Aktualizacja treści
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2023-01-10 09:13:46
Nazwa wpisu:
Niezaleganie w podatkach
Opis zmian
Aktualizacja danych
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2021-06-11 14:05:16
Nazwa wpisu:
Niezaleganie w podatkach
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2020-06-26 10:31:02
Nazwa wpisu:
Niezaleganie w podatkach
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2020-02-11 11:33:37
Nazwa wpisu:
Niezaleganie w podatkach
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2020-02-11 11:33:20
Nazwa wpisu:
Niezaleganie w podatkach
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2019-08-01 10:21:58
Nazwa wpisu:
Niezaleganie w podatkach
Opis zmian
zmiana godziny urzędowania kasy
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2018-05-25 15:21:30
Nazwa wpisu:
Niezaleganie w podatkach
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.