Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 783),

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowsiak oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dwie kopie mapy zasadniczej – przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującą teren, którego wniosek dotyczy i obszar na który inwestycja będzie oddziaływać (nie mniej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem i nie mniej niż 50 m), w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000).

Kopia mapy z graficznym przedstawieniem inwestycji

po jednym egzemplarzu umów (zapewnień lub uzgodnień) zawartych między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu inwestycji.

Wypis z rejestru gruntów – pełny dla wnioskowanych działek, uproszczony dla działek sąsiednich - dla terenu wnioskowanego – klasy i pow. gruntów rolnych.

Przy ubieganiu się o decyzję dla inwestycji liniowej, należy dostarczyć wypis z rejestru gruntów działek przez które przebiega ta inwestycja

Pełnomocnictwo w razie ustanowienie osoby do występowania w imieniu inwestora.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko/ dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Dowód wniesienia opłaty skarbowej


Opłaty:

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (celu publicznego) i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Kościan:

Nr konta Urzędu Gminy:  BS Kościan 35 8666 0004 0106 1997 2000 0005

Termin odpowiedzi:

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje w terminie do 60 dni z zastrzeżeniem, że czas oczekiwania na brakujące materiały lub opinie innych organów lub instytucji może wydłużyć termin załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2021-02-02 14:54:48
Nazwa wpisu:
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2020-06-25 14:46:29
Nazwa wpisu:
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2018-05-28 16:30:31
Nazwa wpisu:
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.