Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2021

Sesja XXIII

Uchwała Nr XXIII/262/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Kościan z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielenia dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXIII/263/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan.

Uchwała nr 7/375/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 r. stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XXIII/262/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXIII/264/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

Uchwała Nr XXIII/267/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stary Lubosz, Gmina Kościan.

 

Sesja XXIV

Uchwała Nr XXIV/273/21 Rady Gminy Kościan z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kościan w roku 2021.

Uchwała Nr XXIV/274/21 Rady Gminy Kościan z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: określenia wykazu kąpielisk ma terenie Gminy Kościan w roku 2021.

Uchwała Nr XXIV/275/21 Rady Gminy Kościan z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2021 roku".

Uchwała Nr XXIV/276/21 Rady Gminy Kościan z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Uchwała Nr XXIV/278/21 Rady Gminy Kościan z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Pelikan.

Uchwała Nr XXIV/279/21 Rady Gminy Kościan z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr XXIV/280/21 Rady Gminy Kościan z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/276/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Uchwała Nr XXIV/281/21 Rady Gminy Kościan z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowy Lubosz, Gmina Kościan.

 

Sesja XXV

Uchwała Nr XXV/289/21 Rady Gminy Kościan z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/429/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Kościan lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
 

Sesja XXVI

Uchwała Nr XXVI/300/21 Rady Gminy Kościan z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurowo.

Uchwała Nr XXVI/302/21 Rady Gminy Kościan z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie: określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr KN-XI.4131.1.50.2021.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r. orzekające nieważność załącznika nr 2 w zakresie wyrazu "pełnych" do Uchwały Nr XXVI/302/21 Rady Gminy Kościan z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie: określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

 

Sesja XXVII

Uchwała Nr XXVII/306/21 Rady Gminy Kościan z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kokorzyn).

Uchwała Nr XXVII/307/21 Rady Gminy Kościan z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowy Dębiec, ulica Cisowa, Modrzewiowa, Dębowa i Jesionowa).

Uchwała Nr XXVII/308/21 Rady Gminy Kościan z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Stare Oborzyska, ulica Chabrowa).

Uchwała Nr XXVII/309/21 Rady Gminy Kościan z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Choryń, dz. nr 76/1 oraz 80/4).

Uchwała Nr XXVII/310/21 Rady Gminy Kościan z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowe Oborzyska, ulica Żytnia, Pszenna i Słoneczna).

Uchwała Nr XXVII/311/21 Rady Gminy Kościan z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Czarkowo oraz Nacław).

 

Sesja XXVIII

Uchwała Nr XXVIII/322/21 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Uchwała Nr XXVIII/323/21 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXVIII/326/21 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościan na rok szkolny 2021/2022.

Uchwała Nr XXVIII/327/21 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Oborzyska.

 

Sesja XXIX

Uchwała Nr XXIX/332/21 Rady Gminy Kościan z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/333/21 Rady Gminy Kościan z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr 25/1493/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 października 2021 r. stwierdzająca częściową nieważność Uchwały Nr XXIX/333/21 Rady Gminy Kościan z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXIX/334/21 Rady Gminy Kościan z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własność Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXIX/335/21 Rady Gminy Kościan z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kokorzyn.

 

Sesja XXX

Uchwała Nr XXX/346/21 Rady Gminy Kościan z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXX/347/21 Rady Gminy Kościan z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kościan na lata 2021-2024".

Uchwała Nr XXX/349/21 Rady Gminy Kościan z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sierakowo.

 

Sesja XXXI

Uchwała Nr XXXI/360/21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2022.

Uchwała Nr XXXI/362/21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/226/20 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kościan na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach, na obszarze Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXXI/364/21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za prace techniczne i eksploatacyjne wykonywane na sieciach wodociągowych lub kanalizacyjnych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych świadczone przez Urząd Gminy Kościan.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NP-III.4131.1.61.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. orzekające nieważność Uchwały Nr XXXI/364/21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za prace techniczne i eksploatacyjne wykonywane na sieciach wodociągowych lub kanalizacyjnych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych świadczone przez Urząd Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXXI/368/21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Oborzyska.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NP-III.4131.1.63.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. orzekające nieważność Uchwały Nr XXXI/363/21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/299/09 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z sal lekcyjnych w szkołach, sal sportowych i boisk stanowiących obiekty użyteczności publicznej Gminy Kościan.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2022-02-07 12:14:25
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2022-02-07 12:07:40
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2022-01-27 10:04:47
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Sesja XXXI
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2021-12-17 09:02:02
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Sesja XXX
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2021-11-09 11:58:11
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Uchwała nr 25/1493/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2021-10-21 08:37:30
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Sesja XXIX
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2021-09-10 11:05:20
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Sesja XXVIII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2021-07-21 10:42:22
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Sesja XXVII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
9
Data dokonanej zmiany:
2021-07-12 09:13:09
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
10
Data dokonanej zmiany:
2021-07-12 09:11:57
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Sesja XXVII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
11
Data dokonanej zmiany:
2021-06-24 08:35:22
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Sesja XXVI
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
12
Data dokonanej zmiany:
2021-05-20 13:50:15
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Sesja XXV
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
13
Data dokonanej zmiany:
2021-04-23 07:55:47
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Uchwała Nr XXIV/281/21
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
14
Data dokonanej zmiany:
2021-03-24 08:33:31
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Sesja XXIV
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
15
Data dokonanej zmiany:
2021-03-12 13:59:45
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
16
Data dokonanej zmiany:
2021-02-26 13:27:11
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Uchwała Nr XXIII/267/21
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
17
Data dokonanej zmiany:
2021-02-11 09:03:39
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Sesja XXIII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
18
Data dokonanej zmiany:
2021-02-11 08:26:33
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
2013 2014 2012 2011 2016 2015 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.