Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2022

Sesja XXXII

Uchwała Nr XXXII/377/22 Rady Gminy Kościan z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Uchwała Nr XXXII/378/22 Rady Gminy Kościan z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/334/21 Rady Gminy Kościan z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własność Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXXII/379/22 Rady Gminy Kościan z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo.

Sesja XXXIII

Uchwała Nr XXXIII/387/22 Rady Gminy Kościan z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Uchwała Nr XXXIII/388/22 Rady Gminy Kościan z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w 2022 roku.

Uchwała Nr XXXIII/389/22 Rady Gminy Kościan z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2022 r.".

Uchwała Nr XXXIII/401/22 Rady Gminy Kościan z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Turew.

Uchwała Nr XXXIII/402/22 Rady Gminy Kościan z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Oborzyska.

Uchwała Nr XXXIII/403/22 Rady Gminy Kościan z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Oborzyska.

Sesja XXXIV

Uchwała Nr XXXIV/409/22 Rady Gminy Kościan z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z sal lekcyjnych w szkołach, sal sportowych i boisk stanowiących obiekty użyteczności publicznej Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXXIV/411/22 Rady Gminy Kościan z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Uchwała Nr XXXIV/412/22 Rady Gminy Kościan z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIII/254/12 Rady Gminy Kościan z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie: uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXXIV/414/22 Rady Gminy Kościan z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.

 

Sesja XXXV

Uchwała Nr XXXV/434/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kurza Góra, ulica Ogrodowa, Spokojna i Pogodna).

Uchwała Nr XXXV/435/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Stare Oborzyska, ulica Leśnych Skrzatów).

Uchwała Nr XXXV/436/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Stare Oborzyska, ulica Różana).

Uchwała Nr XXXV/437/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Racot, ulica Malinowa).

Uchwała Nr XXXV/438/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Racot, ulica  Śliwkowa i Działkowa – sieć wodociągowa).

Uchwała Nr XXXV/439/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Racot, ul. Śliwkowa i Działkowa – sieć kanalizacji sanitarnej).

Uchwała Nr XXXV/440/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sierakowo.

Uchwała Nr XXXV/441/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sierakowo.

Uchwała Nr XXXV/444/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Gminy Kościan, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w tym zakresie na terenie Gminy Kościan, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Uchwała Nr 21/1032/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 lipca 2022 r. stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XXXV/444/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Gminy Kościan, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w tym zakresie na terenie Gminy Kościan, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

 

Sesja XXXVI

Uchwała Nr XXXVI/448/22 Rady Gminy Kościan z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kościan.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NP-III.4131.1.156.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2022 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXXVI/448/22 Rady Gminy Kościan z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kościan.

Uchwała Nr XXXVI/449/22 Rady Gminy Kościan z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXXVI/450/22 Rady Gminy Kościan z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościan.

 

Sesja XXXVII

Uchwała Nr XXXVII/457/22 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Uchwała Nr XXXVII/458/22 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/257/09 Rady Gminy Kościan z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościan.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NP-III.4131.1.199.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2022 r. orzekające nieważność § 1 pkt 6 uchwały nr XXXVII/458/22 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/09 Rady Gminy Kościan z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościan.

Uchwała Nr XXXVII/459/22 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościan na rok szkolny 2022/2023.

Uchwała Nr XXXVII/460/22 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan.

Uchwała Nr XXXVII/462/22 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska, Kurza Góra i Nowy Lubosz.

 

Sesja XXXVIII

Uchwała Nr XXXVIII/475/22 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów statutów sołectw.

Uchwała Nr XXXVIII/477/22 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2022 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/478/22 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2022 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXVIII/479/22 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2022 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego.

 

Sesja XXXIX

Uchwała Nr XXXIX/480/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/475/22 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów statutów sołectw.

 

Sesja XL

Uchwała Nr XL/482/22 Rady Gminy Kościan z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie: ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Kościan na rok szkolny 2022/2023.

 

Sesja XLI 

Uchwała Nr XLI/487/22 Rady Gminy Kościan z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych, a także na usuwanie odpadów zawierających azbest złożonych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XLI/488/22 Rady Gminy Kościan z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Oborzyska.

 

Sesja XLII 

Uchwała Nr XLII/493/22 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2023.

Uchwała Nr XLII/497/22 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Kościan.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2023-02-02 12:47:57
Nazwa wpisu:
2022
Opis zmian
Sesja XLII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2022-12-23 12:16:01
Nazwa wpisu:
2022
Opis zmian
Sesja XL, Sesja XLI
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2022-11-21 14:36:04
Nazwa wpisu:
2022
Opis zmian
Sesja XXXVIII oraz Sesja XXXIX
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2022-10-13 11:14:29
Nazwa wpisu:
2022
Opis zmian
Sesja XXXVII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2022-10-13 10:40:53
Nazwa wpisu:
2022
Opis zmian
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NP-III.4131.1.156.2022.2
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2022-09-09 09:55:27
Nazwa wpisu:
2022
Opis zmian
Aktualizacja
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2022-09-09 09:52:30
Nazwa wpisu:
2022
Opis zmian
Aktualizacja
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2022-08-03 08:53:41
Nazwa wpisu:
2022
Opis zmian
Uchwała Nr 21/1032/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 lipca 2022 r.
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
9
Data dokonanej zmiany:
2022-08-02 12:26:10
Nazwa wpisu:
2022
Opis zmian
Sesja XXXVI
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
10
Data dokonanej zmiany:
2022-06-29 10:07:29
Nazwa wpisu:
2022
Opis zmian
Sesja XXXV
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
11
Data dokonanej zmiany:
2022-05-06 11:17:27
Nazwa wpisu:
2022
Opis zmian
Sesja XXXIV
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
12
Data dokonanej zmiany:
2022-04-14 12:56:14
Nazwa wpisu:
2022
Opis zmian
Sesja XXXIII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
13
Data dokonanej zmiany:
2022-02-07 12:32:49
Nazwa wpisu:
2022
Opis zmian
Sesja XXXII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
14
Data dokonanej zmiany:
2022-02-07 12:24:07
Nazwa wpisu:
2022
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
2013 2014 2012 2011 2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.