Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ogłoszenia i obwieszczenia
Aktualne
AB.6740.7.56.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla PKN ORLEN S.A obejmujące budowę połączenia gazociągowego DN200 PN100 na terenie Węzła Kościan"
GOŚ.6220.14.2021 - Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 70/4, 70/7, 70/9, 159/10, 159/11, 159/12, 159/13, 160, obręb Kurowo Gmina Kościan"
AB.6740.42.4.2022 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3942P Pelikan-Kokorzyn o ścieżkę rowerową
IR-III.746.64.2022.10 - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN wraz z umieszczonymi równolegle kablami teletechnicznymi w osłonie rury OPTO, w celu przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki o nr. ewid.: 33/2, 191; obręb 0019, Nowe Oborzyska; jedn. ewid. 301103_2 , Kościan; gmina Kościan; powiat kościański
PO.ZUZ.4.4210.870.2.2022.MZ - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
GOŚ.6220.20.2022 - Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 4, zlokalizowanego na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich położonego w miejscowości Stare Oborzyska na terenie działki o nr ewidencyjnym 278/2 obręb geodezyjny Stare Oborzyska, gmina Kościan”
WOO-II.420.44.2022.MZ.1 - Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Kościan S"
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo.
Archiwum - ogłoszenia i obwieszczenia
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
WOO-II.420.44.2022.MZ.1 - Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Kościan S"

WOO-II.420.44.2022.MZ.1 - Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Kościan S"

Opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościan w terminie od dnia 22.09.2022 do dnia 07.10.2022 włącznie.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2022-09-22 12:51:20
Nazwa wpisu:
WOO-II.420.44.2022.MZ.1 - Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Kościan S"
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo. GOŚ.6220.20.2022 - Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 4, zlokalizowanego na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich położonego w miejscowości Stare Oborzyska na terenie działki o nr ewidencyjnym 278/2 obręb geodezyjny Stare Oborzyska, gmina Kościan” PO.ZUZ.4.4210.870.2.2022.MZ - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego IR-III.746.64.2022.10 - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN wraz z umieszczonymi równolegle kablami teletechnicznymi w osłonie rury OPTO, w celu przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki o nr. ewid.: 33/2, 191; obręb 0019, Nowe Oborzyska; jedn. ewid. 301103_2 , Kościan; gmina Kościan; powiat kościański AB.6740.42.4.2022 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3942P Pelikan-Kokorzyn o ścieżkę rowerową GOŚ.6220.14.2021 - Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 70/4, 70/7, 70/9, 159/10, 159/11, 159/12, 159/13, 160, obręb Kurowo Gmina Kościan" AB.6740.7.56.2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla PKN ORLEN S.A obejmujące budowę połączenia gazociągowego DN200 PN100 na terenie Węzła Kościan"
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.