Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Stare Oborzyska - Ogłoszenie o I przetargu

Wójt Gminy Kościan
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości
będących własnością Gminy Kościan   
 

Przedmiotem zbycia jest  nieruchomość położona w miejscowości Stare Oborzyska, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie oznaczona numerem geodezyjnym 146/42 o powierzchni 331 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Kościanie prowadzona jest  księga wieczysta KW  PO1K/00048233/9.

Działka  położona przy ulicy Kolejowej, przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej zgodnie z obowiazujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr  XXXIV/414/22 Rady Gminy Kościan   z  dnia  21 kwietnia  2022 r., Sieć energetyczna, gazowa, wodna i kanalizacji sanitarnej w zasiegu. Brak  obciażeń nieruchomości.  

Cena wywoławcza: 42.500 zł   

Wadium: 5,000 zł.

Minimalne postąpienie: 1%


Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.01.2023 r. o godz. 11.00

w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości do 03.01.2023 r. (włącznie) przelewem na konto Gminy Kościan Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Kościan.  Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone bez odsetek w ciągu trzech dni roboczych od daty zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z konta Gminy Kościan. Warunkiem terminowego zwrotu wadium jest podanie numeru konta, na które ma być ono zwrócone.

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą dowód  tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonego notarialnie, upoważniającego do udziału w przetargu. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi lub poświadczonymi notarialnie.

W  przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu muszą przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka poświadczona notarialnie. Nabywca powinien wpłacić cenę nabycia nieruchomości na 1 dzień przed terminem zawarcia umowy notarialnej, o którym zostanie pisemnie powiadomiony. Środki finansowe muszą w wyznaczonym terminie wpłynąć na konto Gminy Kościan. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu można odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.  

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan tel. 65 512 68 55.

Wójt gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów o czym zawiadomi zainteresowanych w prasie, podając przyczynę odwołania.

Wójt Gminy Kościan
/-/ Andrzej Przybyła
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2022-11-30 13:34:20
Nazwa wpisu:
Stare Oborzyska - Ogłoszenie o I przetargu
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.