Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2023

Sesja XLIII

Uchwała Nr XLIII/501/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Uchwała Nr XLIII/502/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Kościan.

Uchwała Nr XLIII/503/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościan.

Uchwała Nr XLIII/504/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościan oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy od dnia 1 września 2023 roku.

Uchwała Nr XLIII/505/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościan.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NP-III.4131.1.56.2023.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2023 r. orzekające nieważność § 7 ust. 2 załącznika do uchwały nr XLIII/505/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościa.

Uchwała Nr XLIII/506/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XLIII/508/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/263/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XLIII/512/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Uchwała Nr XLIII/513/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Uchwała Nr XLIII/514/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 

Sesja XLV

Uchwała Nr XLV/521/23 Rady Gminy Kościan z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2023 r.”.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NP-III.4131.1.130.2023.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. orzekające nieważność uchwały nr XLV/521/23 Rady Gminy Kościan z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2023 r..

Uchwała Nr XLV/522/23 Rady Gminy Kościan z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2023.

Uchwała Nr XLV/523/23 Rady Gminy Kościan z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Turew.

Uchwała Nr XLV/524/23 Rady Gminy Kościan z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie: zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii drogi gminnej.


Sesja XLVI

Uchwała Nr XLVI/532/23 Rady Gminy Kościan z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Widziszewo.

 

Sesja XLVII

Uchwała Nr XLVII/541/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Racot – sieć wodociągowa).

Uchwała Nr XLVII/542/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowy Lubosz, ul. Leśna – sieć wodociągowa).

Uchwała Nr XLVII/543/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowy Lubosz, ul. Sosnowa i Leśna – sieć kanalizacji sanitarnej).

Uchwała Nr XLVII/544/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Wyskoć Mała – sieć kanalizacji sanitarnej).

Uchwała Nr XLVII/545/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Turew – sieć kanalizacji sanitarnej).

Uchwała Nr XLVII/546/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowe Oborzyska, ul. Jęczmienna – sieć kanalizacji sanitarnej).

Uchwała Nr XLVII/547/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XLVII/548/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: ustalenia opłaty za odebranie i oczyszczenie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków Gminy Kościan.

 

Sesja XLVIII

Uchwała Nr XLVIII/560/23 Rady Gminy Kościan z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2023 r.”.

Uchwała Nr XLVIII/561/23 Rady Gminy Kościan z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiełczewo.

Uchwała Nr XLVIII/566/23 Rady Gminy Kościan z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/15/18 Rady Gminy Kościan z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kościan i nadania jej statutu.

 

Sesja XLIX

Uchwała Nr XLIX/570/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kościan.

Uchwała Nr XLIX/571/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan.

Uchwała Nr XLIX/574/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kościan oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 

Sesja L

Uchwała Nr L/583/23 Rady Gminy Kościan z dnia 20 września 2023 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług w obrębie miejscowości Kiełczewo, Gmina Kościan.

Uchwała Nr L/584/23 Rady Gminy Kościan z dnia 20 września 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/263/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr L/585/23 Rady Gminy Kościan z dnia 20 września 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/487/22 Rady Gminy Kościan z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych, a także na usuwanie odpadów zawierających azbest złożonych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr L/589/23 Rady Gminy Kościan z dnia 20 września 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/561/23 Rady Gminy Kościan z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiełczewo.

 

Sesja LI

Uchwała Nr LI/593/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr LI/596/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Racot.

Uchwała Nr LI/597/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w  miejscowości Kurowo.

Uchwała Nr LI/598/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kurza Góra – sieć wodociągowa).

Uchwała Nr LI/599/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kurza Góra – sieć kanalizacji sanitarnej).

Uchwała Nr LI/600/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Stary Lubosz, ul. Brzozowa, Świerkowa i Podleśna – sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej).

Uchwała Nr LI/601/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Uchwała Nr LI/602/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego.

Uchwała Nr LI/603/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 

Sesja LII

Uchwała Nr LII/609/23 Rady Gminy Kościan z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.

Uchwała Nr LII/611/23 Rady Gminy Kościan z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Uchwała Nr LII/614/23 Rady Gminy Kościan z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/444/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Gminy Kościan, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w tym zakresie na terenie Gminy Kościan, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Uchwała Nr LII/615/23 Rady Gminy Kościan z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot, Gmina Kościan.

 

Sesja LIII

Uchwała Nr LIII/621/23 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2024.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2024-01-16 13:39:03
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Sesja LIII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2023-12-22 11:27:21
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Sesja LII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2023-11-10 12:43:55
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Wyjustowanie
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2023-11-10 12:43:15
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Sesja LI
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2023-10-06 13:25:01
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Wyjustowanie
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2023-10-06 13:24:30
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Sesja L
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2023-08-09 10:04:20
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Sesja XLIX
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2023-07-19 13:07:15
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Wyjustowanie
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
9
Data dokonanej zmiany:
2023-07-19 13:06:32
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
10
Data dokonanej zmiany:
2023-07-19 11:39:47
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Sesja XLVIII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
11
Data dokonanej zmiany:
2023-05-18 08:42:40
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Wyjustowanie
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
12
Data dokonanej zmiany:
2023-05-18 08:42:13
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Sesja XLVII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
13
Data dokonanej zmiany:
2023-05-08 15:57:42
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Wyjustowanie
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
14
Data dokonanej zmiany:
2023-05-08 15:57:10
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Sesja XLVI
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
15
Data dokonanej zmiany:
2023-03-14 09:21:54
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Sesja XLV
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
16
Data dokonanej zmiany:
2023-02-09 10:19:42
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
2013 2014 2012 2011 2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.