Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2023

Sesja XLIII

Uchwała Nr XLIII/501/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Uchwała Nr XLIII/502/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Kościan.

Uchwała Nr XLIII/503/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościan.

Uchwała Nr XLIII/504/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościan oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy od dnia 1 września 2023 roku.

Uchwała Nr XLIII/505/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościan.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NP-III.4131.1.56.2023.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2023 r. orzekające nieważność § 7 ust. 2 załącznika do uchwały nr XLIII/505/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościa.

Uchwała Nr XLIII/506/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XLIII/508/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/263/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XLIII/512/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Uchwała Nr XLIII/513/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Uchwała Nr XLIII/514/23 Rady Gminy Kościan z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 

Sesja XLV

Uchwała Nr XLV/521/23 Rady Gminy Kościan z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2023 r.”.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NP-III.4131.1.130.2023.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. orzekające nieważność uchwały nr XLV/521/23 Rady Gminy Kościan z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2023 r..

Uchwała Nr XLV/522/23 Rady Gminy Kościan z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2023.

Uchwała Nr XLV/523/23 Rady Gminy Kościan z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Turew.

Uchwała Nr XLV/524/23 Rady Gminy Kościan z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie: zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii drogi gminnej.


Sesja XLVI

Uchwała Nr XLVI/532/23 Rady Gminy Kościan z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Widziszewo.

 

Sesja XLVII

Uchwała Nr XLVII/541/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Racot – sieć wodociągowa).

Uchwała Nr XLVII/542/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowy Lubosz, ul. Leśna – sieć wodociągowa).

Uchwała Nr XLVII/543/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowy Lubosz, ul. Sosnowa i Leśna – sieć kanalizacji sanitarnej).

Uchwała Nr XLVII/544/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Wyskoć Mała – sieć kanalizacji sanitarnej).

Uchwała Nr XLVII/545/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Turew – sieć kanalizacji sanitarnej).

Uchwała Nr XLVII/546/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowe Oborzyska, ul. Jęczmienna – sieć kanalizacji sanitarnej).

Uchwała Nr XLVII/547/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XLVII/548/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: ustalenia opłaty za odebranie i oczyszczenie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków Gminy Kościan.

 

Sesja XLVIII

Uchwała Nr XLVIII/560/23 Rady Gminy Kościan z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2023 r.”.

Uchwała Nr XLVIII/561/23 Rady Gminy Kościan z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiełczewo.

Uchwała Nr XLVIII/566/23 Rady Gminy Kościan z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/15/18 Rady Gminy Kościan z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kościan i nadania jej statutu.

 

Sesja XLIX

Uchwała Nr XLIX/570/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kościan.

Uchwała Nr XLIX/571/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan.

Uchwała Nr XLIX/574/23 Rady Gminy Kościan z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kościan oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2023-08-09 10:04:20
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Sesja XLIX
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2023-07-19 13:07:15
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Wyjustowanie
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2023-07-19 13:06:32
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2023-07-19 11:39:47
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Sesja XLVIII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2023-05-18 08:42:40
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Wyjustowanie
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2023-05-18 08:42:13
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Sesja XLVII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2023-05-08 15:57:42
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Wyjustowanie
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2023-05-08 15:57:10
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Sesja XLVI
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
9
Data dokonanej zmiany:
2023-03-14 09:21:54
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Sesja XLV
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
10
Data dokonanej zmiany:
2023-02-09 10:19:42
Nazwa wpisu:
2023
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
2013 2014 2012 2011 2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.