Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Nabór na wolne stanowiska
Referent/inspektor ds. zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i melioracji
Referent / inspektor ds. budownictwa
Konserwator oczyszczalni ścieków
Konserwator wodociągów
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Nabór na stanowisko referenta / inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Referent / inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
Konserwator wodociągów
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekracji
Inkasent opłat za wodę i ścieki
Zastępca Wójta
Dyrektor Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie
Konserwator oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach
Referent / inspektor. ds. budownictwa
Referent / Inspektor ds. obsługi kasy
Referent / inspektor ds. budownictwa
Animator Sportu „Moje Boisko Orlik 2012” w Racocie
Referent / inspektor ds. organizacyjnych
Referent / inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Referent / inspektor ds. obsługi Rady Gminy Kościan
Referent/inspektor ds. budownictwa
Inkasent należności za wodę i ścieki
Referent / Inspektor ds. oświaty
Referent / Inspektor ds. księgowości budżetowej
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach
Referent / Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kościan
Referent / Inspektor ds. księgowości należności i opłat lokalnych
Referent / Inspektor ds. kontroli zewnętrznej
Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie
Referent ds. promocji
Referent ds. podatków i opłat lokalnych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2014

Sesja XXXVI

Uchwała nr XXXVI/411/13 Rady Gminy Kościan z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

Uchwała nr XXXVI/412/13 Rady Gminy Kościan z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie:  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Sesja XXXVII

Uchwała nr XXXVII/420/14 Rady Gminy Kościan z dnia 4 marca 2014r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan.

Uchwała nr XXXVII/424/14 Rady Gminy Kościan z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan w 2014 r.

Sesja XXXIX

Uchwała Nr XXXIX/446/14 Rady Gminy Kościan z dnia 5.06.2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/241/12 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kościan na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Sesja XL

Uchwała Nr XL/461/14 Rady Gminy Kościan z dnia 3.07.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Sesja XLI

Uchwała Nr XLI/471/14 Rady Gminy Kościan z dnia 18.09.2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kurza Góra.  

Uchwała Nr XLI/472/14 Rady Gminy Kościan z dnia 18.09.2014 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pianowo. 

Uchwała Nr XLI/473/14 Rady Gminy Kościan z dnia 18.09.2014 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała Nr XLI/474/14 Rady Gminy Kościan z dnia 18.09.2014 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała Nr XLI/475/14 Rady Gminy Kościan z dnia 18.09.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 

Sesja XLIII

Uchwała Nr XLIII/489/14 Rady Gminy Kościan z dnia 28.10.2014 r. w sprawie amizny Uchwały Nr XXIV/179/05 Rady Gminy Kościan z dnia 30.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów. 

Uchwała Nr XLIII/491/14 Rady Gminy Kościan z dnia 28.10.2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kościan w roku 2015.