Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Nabór na wolne stanowiska
Referent/inspektor ds. zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i melioracji
Referent / inspektor ds. budownictwa
Konserwator oczyszczalni ścieków
Konserwator wodociągów
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Nabór na stanowisko referenta / inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Referent / inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
Konserwator wodociągów
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekracji
Inkasent opłat za wodę i ścieki
Zastępca Wójta
Dyrektor Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie
Konserwator oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach
Referent / inspektor. ds. budownictwa
Referent / Inspektor ds. obsługi kasy
Referent / inspektor ds. budownictwa
Animator Sportu „Moje Boisko Orlik 2012” w Racocie
Referent / inspektor ds. organizacyjnych
Referent / inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Referent / inspektor ds. obsługi Rady Gminy Kościan
Referent/inspektor ds. budownictwa
Inkasent należności za wodę i ścieki
Referent / Inspektor ds. oświaty
Referent / Inspektor ds. księgowości budżetowej
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach
Referent / Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kościan
Referent / Inspektor ds. księgowości należności i opłat lokalnych
Referent / Inspektor ds. kontroli zewnętrznej
Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie
Referent ds. promocji
Referent ds. podatków i opłat lokalnych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2016

Sesja XIV

Uchwała Nr XIV/161/16 Rady Gminy Kościan z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.

Sesja XVI

Uchwała Nr XVI/190/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Sesja XVII

Uchwała Nr XVII/202/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XVII/206/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała Nr XVII/207/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan w 2016 r.

Sesja XIX

Uchwała Nr XIX/222/16 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.

Uchwała Nr XIX/223/16 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kokorzyn.

Uchwała Nr XIX/227/16 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała Nr XIX/228/16 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała Nr XIX/229/16 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Sesja XX

Uchwała Nr XX/238/16 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własność Gminy Kościan.

Uchwała Nr XX/245/16 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Uchwała Nr 21/1157/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2016 r. stwierdzająca częściową nieważność uchwały Nr XX/245/16 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

 

Sesja XXI

 

Uchwała Nr XXI/253/16 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/254/16 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXI/256/16 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych.

Sesja XXII

Uchwała Nr XXII/268/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2017.

Uchwała Nr XXII/269/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/253/16 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/273/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w obrębie wsi Nowe Oborzyska.

Uchwała Nr XXII/274/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Bonikowo.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.27.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. orzekające nieważność uchwały nr XXII/274/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bonikowo.

 

Uchwała Nr XXII/275/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Lubosz.

Uchwała Nr XXII/276/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Uchwała Nr XXII/281/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody 10 szt. drzew uznanych za pomniki przyrody.

Uchwała Nr XXII/282/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Uchwała nr 2/208/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2017 r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXII/282/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

 

Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
2013 2014 2012 2011 2015 2017
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.