Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Dodatek mieszkaniowy

Podstawa prawna: Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r.  Nr. 156 poz.1817 ze zm.).


I.  Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – wg załączonego wzoru.
2. Deklaracja o wysokości dochodów – wg załączonego wzoru.
3. Zaświadczenie potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu w okresie ostatnich 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku.
4. Dokument potwierdzający miesięczny wymiar opłat (wystawiony przez Zarządcę)
5. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu

II.  Opłaty:

Nie pobiera się opłat

III.  Termin odpowiedzi: Do 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

IV.  Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Kościan lub przesyła za pośrednictwem Urzędu Pocztowego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V.  Uwagi:

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach spółdzielczych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- innym osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa wyżej, jeżeli:
- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczy 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego - przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy nie może przekraczać:
- dla 1 osoby 35m2 + 30% = 45,5m2
- dla 2 osób 40m2 + 30% = 52,0m2
- dla 3 osób 45m2 + 30% - 58,5m2
- dla 4 osób 55m2 + 30% = 71,5m2
- dla 5 osób 65m2 + 30% = 84,5m2
- dla 6 osób - 70m2 + 30% = 91,0m2 + 5m2 dla każdej kolejnej osoby.

4. Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku,
- w przypadku emerytów i rencistów odcinki za trzy m-ce poprzedzające datę złożenia wniosku wysokości pobranej emerytury/renty,
- w przypadku osób pobierających alimenty - wyrok Sądu o wysokości alimentów,
- osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy - ostatni rachunek za energię elektryczną,
- aneks ze składnikami czynszu określający wysokość opłat za ostatni miesiąc.

Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - należy dołączyć zaświadczenie Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Osoba odpowiedzialna:

Inspektor ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych - Danuta Wolska, pok. nr 23
tel. (65) 512 10 01 wew. 36
e-mail: danutawolska@gminakoscian.pl

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2018-05-28 16:56:27
Nazwa wpisu:
Dodatek mieszkaniowy
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
Dodatek energetyczny
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.