Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Dodatek energetyczny

Wymagane dokumenty:

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego powinna złożyć w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska 15 pok. Nr 23:

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Opłaty:  brak

Termin i sposób załatwienia:

Dodatek energetyczny przyznaje wójt,  w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąc z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54 za pośrednictwem Wójta Gminy Kościan , w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.);
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.).

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 402).

Podstawowe zasady:

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje gdy:

1) osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego;
2) osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
3) osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość limitu wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

• Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:
1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,37 zł. miesięcznie;
2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,80 zł. miesięcznie;
3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł. miesięcznie.

Osoba odpowiedzialna:

Danuta Wolska - Inspektor ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych pok. Nr 23, 
tel. 65 512 10 01 wew. 33
e-mail: danutawolska@gminakoscian.pl

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2019-04-29 10:47:13
Nazwa wpisu:
Dodatek energetyczny
Opis zmian
Aktualizacja danych
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2018-05-28 16:58:00
Nazwa wpisu:
Dodatek energetyczny
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
Dodatek mieszkaniowy
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.