Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu

Zarządzenie Nr 15/2024

Wójta Gminy Kościan

z dnia 15 marca 2024 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu, ul. Kościańska 7.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), zarządzam co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu, ul. Kościańska 7.

 

§ 2.

Treść ogłoszenia zawierającego warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Informację o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu zamieszcza się:

a)      na stronie internetowej Gminy Kościan w Biuletynie Informacji Publicznej,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kościan.

 

§ 4.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Kościan z dnia 15.03.2024 r.

 

 

Wójt Gminy Kościan

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa

w Starym Luboszu, ul. Kościańska 7

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2578)

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w pkt 1 lub w pkt 2:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym oraz:

a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier      lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce,

b) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela  lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

- co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo

- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

g) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.984 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy     z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

j) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego;

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym spełniającym wymagania określone w pkt 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy:

a) zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

b) zatrudnionym na stanowisku innym niż określone w pkt 2 lit. a, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

c) urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854).

2.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela,

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289);

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.);

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

3. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 11 i 12.

 

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu" w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00, na adres: Urząd Gminy Kościan ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, pokój nr 13 (sekretariat). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

5. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.

 

6. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenia w inny sposób za termin skutecznego złożenia oferty przyjmuje się zachowanie terminu wpływu do Urzędu Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan.

 

7. Kandydat jest zobowiązany załączyć do oferty podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu.

 

8. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kościan.

 

9. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci

zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

10. Kandydat zgłasza się na konkurs z dowodem tożsamości.

 

 

Wójt Gminy Kościan

                                                      /-/ Andrzej Przybyła

 

 

 

 

 

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2024-03-15 10:06:55
Nazwa wpisu:
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.