Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi BIP
Informacje podstawowe:
Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2015r. poz. 2058 j.t. Określa ona zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Są to, między innymi, jednostki samorządu terytorialnego. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm., określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.
Strona Podmiotowa BIP powinna zawierać m.in.:
Logo - znak graficzny Biuletynu,
Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
Instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
Menu przedmiotowe,
Rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu,
Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
Moduł wyszukujący.
Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - "ustawa", mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058 j.t.)
Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie - "rozporządzenie", mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.)
Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez "Podmiot" zobowiązany do tego ustawą.
"Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Jego nazwa widoczna jest w górnej części (nagłówku) niniejszej strony.
"BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
W lewej części ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP.
W prawej górnej części strony BIP znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP, zawierających wyrażenie lub wyrażenia poszukiwane przez odwiedzającego BIP.
Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.
Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl
W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
Wyjaśnienia dotyczące niektórych odsyłaczy występujących na stronie BIP:
"bip.gov.pl" - pozwala na otwarcie w nowym oknie przeglądarki internetowej strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz Podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.
"Serwis WWW" - link zamieszczony w dolnej części (w stopce) strony BIP - pozwala na przeniesienie się do własnego internetowego serwisu informacyjnego Podmiotu (wyłącznie w przypadku posiadania przez Podmiot własnego serwisu WWW).
"Zaloguj" - link zamieszczony w menu dodatkowym "serwis" (górna część strony) - otwierający dostęp (po podaniu identyfikatora i hasła dostępu) do modułu administracyjnego strony podmiotowej BIP, umożliwiającego dokonywanie przez "Redaktora Biuletynu" niezbędnych zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP. Obsługa modułu administracyjnego prowadzona jest w oknie przeglądarki internetowej w trybie bezpiecznego połączenia z wykorzystaniem protokołów szyfrujących - SSL.
"Kontakt techniczny" - link zamieszczony w menu dodatkowym "serwis" (górna część strony) - otwierający program do wysyłania e-maili, przeznaczony dla rekatorów strony BIP.

Instrukcja korzystania z BIP
 
Ustawa z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na administracje publiczną, w tym na nasz samorząd, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.
Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym:  http://www.bip.gminakoscian.pl
i można do niego zajrzeć także ze strony WWW naszego samorządu, po naciśnięciu na przycisk .

Informacja publiczna dotycząca naszej małej ojczyzny została podzielona na 4 główne kategorie:
ˇ    Organy władzy publicznej,
ˇ    Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
ˇ    Podmioty reprezentujące Skarb Państwa,
ˇ    Podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym.
Każda z nich została uszczegółowiona - czytelne, kolejne poziomy menu są dostępne po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym.
Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie \"przycisku\" opisującego daną informację.
Dla ułatwienia nawigacji po tym rozbudowanym (ze względu na ogromną ilość informacji) menu, zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu. 
Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.
Nie wszystkie informacje publiczne, dotyczące naszego samorządu, można znaleźć w niniejszym publikatorze teleinformatycznym i to z kilku powodów.
Po pierwsze - BIP jest aktualnie tworzony; wprowadzenie tak wielkiej ilości informacji wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu - jest ona i będzie nadal wprowadzana.
Po drugie natomiast, niektóre dokumenty, czy rejestry posiadają dużą objętość i dlatego nie umieszczono ich ze względów praktycznych. 
Pozostałe przyciski menu mają charakter uzupełniający, bądź służą udostępnianiu informacji natury statystycznej czy organizacyjnej.
Pozostając w przekonaniu, że niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących naszej lokalnej społeczności, zapraszamy do jego użytkowania.
Chętnie poznamy Państwa opinie na temat korzystania z informacji w nim zawartych - wszelkie uwagi, czy sugestie prosimy kierować na adres Redakcji Biuletynu: admin@gminakoscian.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.