Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Działalność gospodarcza

Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

     Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Rozwoju.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.  

Wymagane dokumenty: Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem  lub profil zaufany)

• zalogować się do CEIDG, wypełnić  wniosek on-line, wydrukować  i dostarczyć go do wybranego urzędu gminy,

• bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i dostarczyć go do wybranego urzędu gminy,

• pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),

• przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy  - podpis musi być potwierdzony notarialnie

Zgłoszenie dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Załącznik nr 1:
Wzór wniosku CEIDG-1 wraz z załącznikami:
• CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej,
• CEIDG-MW – służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
• CEIDG-RB – służy do podawania informacji o rachunkach bankowych,
• CEIDG –SC – służy do określania udziału w spółkach,
• CEIDG – PN – służy do udzielania pełnomocnictwa,
• CEIDG-POPR – służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
• Wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
• Zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
• Oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
• Zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• Oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.


Załącznik nr 2
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG – 1

Opłaty: Wniosek i wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

Termin i sposób załatwienia: Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Tryb odwoławczy: Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w forme dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG  są czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Osoba odpowiedzialna:

Inspektor ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych - Danuta Wolska, pok. nr 23
tel. (65) 512 10 01 wew. 33
e-mail: danutawolska@gminakoscian.pl


Więcej informacji na stronie : www.ceidg.gov.pl

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2018-06-07 10:06:18
Nazwa wpisu:
Działalność gopodarcza
Opis zmian
Edycja tytułu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2018-05-28 10:23:50
Nazwa wpisu:
Działalność gopodarcza
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.