Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2017

Sesja XXIII

Uchwała Nr XXIII/300/17 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.138.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. orzekające nieważność § 1 ust. 2 uchwały nr XXIII/300/17 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan w zakresie wyrazu „rozpoczętą”.

Uchwała Nr XXIII/301/17 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

Uchwała Nr XXIII/302/17 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Uchwała Nr XXIII/303/17 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Bonikowo.

 

Porozumienie pomiędzy Gminą Kościan a Gminą Miejską Kościan z dnia 1 lutego 2017 r.

Porozumienie Burmistrza Miasta Kościana; Wójta Gminy Kościan z dnia 17 lutego 2017 r. między Gminą Miejską Kościan a Gminą Kościan.

Porozumienie międzygminne nr 3/2017 Burmistrza Gminy Czempiń; Wójta Gminy Kościan z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przekazania przez Gminę Czempiń Gminie Kościan zadania publicznego w zakresie prowadzenia szkół podstawowych i publicznego gimnazjum.

Porozumienie międzygminne Burmistrza Śmigla; Wójta Gminy Kościan z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie włączenia do obwodu Zespołu Szkół w Starej Przysiece Drugiej miejscowości Widziszewo (Gmina Kościan).

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu.


Sesja XXIV

Uchwała Nr XXIV/306/17 Rady Gminy Kościan z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Pelikan.

Uchwała Nr XXIV/307/17 Rady Gminy Kościan z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.

Uchwała Nr XXIV/311/17 Rady Gminy Kościan z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała Nr XXIV/313/17 Rady Gminy Kościan z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2017 r.

Uchwała Nr XXIV/315/17 Rady Gminy Kościan z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie: określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXIV/318/17 Rady Gminy Kościan z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Kościan jest organem prowadzącym.

 

Wyrok Nr IV SA/Po715/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

Sesja XXV

Uchwała Nr XXV/322/17 Rady Gminy Kościan z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stary Lubosz.

Uchwała Nr XXV/325/17 Rady Gminy Kościan z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościan do nowego ustroju szkolnego.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.284.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. orzekające nieważność § 1 pkt 3 oraz załącznika nr 3 do uchwały nr XXV/325/17 Rady Gminy Kościan z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościan do nowego ustroju szkolnego.

 

Uchwała Nr XXV/326/17 Rady Gminy Kościan z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kościan na lata 2017-2020”.

 

Sesja XXVI

Uchwała Nr XXVI/342/17 Rady Gminy Kościan z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VI/59/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXVI/347/17 Rady Gminy Kościan z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Sesja XXVII

Uchwała Nr XXVII/355/17 Rady Gminy Kościan z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stary Lubosz.

Uchwała Nr XXVII/356/17 Rady Gminy Kościan z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Gryżyna, ul. Kasprzaka).

Uchwała Nr XXVII/357/17 Rady Gminy Kościan z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kurza Góra, dz. nr 147/9, 163/4, 431, 148/4).

Uchwała Nr XXVII/358/17 Rady Gminy Kościan z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kurza Góra, ul. Pogodna).

Uchwała Nr XXVII/359/17 Rady Gminy Kościan z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Stary Lubosz, dz. nr 48/3).

 

Sesja XXVIII

Uchwała Nr XXVIII/365/17 Rady Gminy Kościan z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurza Góra.

Uchwała Nr XXVIII/366/17 Rady Gminy Kościan z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr 16/954/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 sierpnia 2017 r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXVIII/366/17 Rady Gminy Kościan z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan.

 

Uchwała Nr XXVIII/367/17 Rady Gminy Koscian z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/336/13 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.

 

Sesja XXXI

Uchwała Nr XXXI/381/17 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXI/382/17 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXI/383/17 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Pelikan.

Uchwała Nr XXXI/384/17 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Pelikan.

Uchwała Nr XXXI/385/17 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy cz. dz. nr ewid. 93/3, obręb Stare Oborzyska - "Skwer im. ks. Zygmunta Ciepluchy".

 

Sesja XXXII

Uchwała Nr XXXII/400/17 Rady Gminy Kościan z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


 Sesja XXXIII

Uchwała Nr XXXIII/418/17 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kościan oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr XXXIII/410/17 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2018.

Uchwała Nr XXXIII/412/17 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXXIII/413/17 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Racot, Gmina Kościan.

Uchwała Nr XXXIII/414/17 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Widziszewo.

Wyrok nr IV SA/Po 463/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchylenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Widziszewo.

Uchwała Nr XXXIII/415/17 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Oborzyska.

 


Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2019-10-17 13:28:41
Nazwa wpisu:
2017
Opis zmian
Uzupełnienie treści
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2019-10-17 13:27:51
Nazwa wpisu:
2017
Opis zmian
Uzupełnienie treści
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2018-01-03 09:15:52
Nazwa wpisu:
2017
Opis zmian
XXXIII sesja
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-12-13 08:59:50
Nazwa wpisu:
2017
Opis zmian
XXXII sesja
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-11-07 12:54:34
Nazwa wpisu:
2017
Opis zmian
Sesja XXXI
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-09-08 08:08:58
Nazwa wpisu:
2017
Opis zmian
Uchwała Nr 16/954/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-07-06 15:38:33
Nazwa wpisu:
2017
Opis zmian
Sesja XXVIII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
2013 2014 2012 2011 2016 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.