Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Kościan

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

będących własnością
Gminy Kościan.

 

Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm.).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości  przeznaczone pod sprzedaż lodów,  działalność gastronomiczno - handlową oraz  działalność rozrywkową bez możliwości prowadzenia działalności gastronomicznej, położone w miejscowości Nowy Dębiec, wymienione w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  podanym do publicznej wiadomości ogłoszonym Zarządzeniem nr 7/2023 Wójta Gminy Kościan z dnia   25.01.2023 r.

Pozycja 1

 Część działki nr 372/1  o pow. 30 m2  zapisana w KW PO1K/00054286/0 Sądu Rejonowego w Kościanie. Wywoławcza stawka roczna za dzierżawę wynosi – 9.000,00 zł. - wadium 1500,00

Działka przeznaczona pod sprzedaż lodów. Do działki przyłączona jest sieć energetyczna. Brak MPZP.

Pozycja  2

 Część działki nr 60/138  o pow. 49 m2 zapisana w KW PO1K/00028904/8 Sądu Rejonowego w Kościanie. Wywoławcza stawka roczna za dzierżawę wynosi – 500,00 zł. - wadium 100,00

Działka przeznaczona pod prowadzenie działalności rozrywkowej bez możliwości prowadzenia działalności gastronomicznej. Do działki przyłączona jest sieć energetyczna. Przedmiotowy teren  jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pozycja 3

Część działki nr 60/138  o pow. 49 m2 zapisana w KW PO1K/00028904/8 Sądu Rejonowego w Kościanie.  Wywoławcza stawka roczna za dzierżawę wynosi – 2.970,00 zł. - wadium 500,00

Działka przeznaczona pod działalność gastronomiczno - handlową. Do działki przyłączona jest sieć : energetyczna,  wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Przedmiotowy teren  jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   

Pozycja 4

Część działki nr 60/138 o pow. 30 m2 zapisana w KW PO1K/00028904/8 Sądu Rejonowego w Kościanie. Wywoławcza stawka roczna za dzierżawę wynosi – 8.000,00 zł. - wadium 1500,00 zł Działka przeznaczona pod działalność gastronomiczno - handlową. Do działki przyłączona jest sieć  energetyczna. Przedmiotowy teren  jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W/w pozycje przetargowe zostały wskazane w załączniku do ogłoszenia.

Zgodnie z  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XII/116/2019 Rady Gminy Kościan z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan w obrębie wsi Nowy Dębiec  opublikowaną w Dz. U. Woj. Wielkopolskiego  poz. 11268 z dnia  23 grudnia 2019 r. nieruchomości wymienione pod pozycją 2, 3 i 4 przeznaczone są pod tereny zieleni urządzonej z prawem prowadzenia usług.

Do wylicytowanego czynszu dzierżawnego doliczony zostanie należny podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

Minimalne postąpienie wynosi 1%

Roczny  czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS za rok poprzedzający.  Czynsz dzierżawny za rok 2023 płatny będzie 14 dni od dnia podpisania umowy. Czynsz za rok 2024 i  następne ,  płatny będzie każdego roku do dnia 31 marca na konto Gminy Kościan. W przypadku zwłoki z opłatą za czynsz dzierżawny pobrane będą ustawowe odsetki.

Poza  czynszem dzierżawy, dzierżawca  będzie zobowiązany  do uiszczania  opłat  niezależnych  od wydzierżawiającego, przez które rozumie się opłaty za dostawę m.in. energii elektrycznej i cieplnej, wody, odbiór  ścieków,  odpadów komunalnych  oraz  podatek. Nakłady  poniesione na przedmiocie dzierżawy nie będą  podlegać zwrotowi po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy.

Przetarg  odbędzie się w dniu 20.04.2023 r.  o godzinie  10.00 

w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15

 Umowa dzierżawna będzie zawarta na okres 10 lat.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na każdą pozycję przetargową oddzielnie najpóźniej do 17.04.2023 r. włącznie na konto Urzędu Gminy Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006, z podaniem numeru działki, na którą wadium jest wpłacone.  Środki finansowe muszą w wyznaczonym terminie wpłynąć na konto gminy. Za dzień wpływu uznany będzie dzień zaksięgowania środków na koncie Gminy Kościan. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet rocznego czynszu dzierżawnego. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w ciągu trzech dni roboczych od daty zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z konta Gminy Kościan. Warunkiem terminowego zwrotu wadium jest podanie numeru konta, na które ma być ono zwrócone. Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, jeżeli odstąpi on od zawarcia umowy. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu określonych w jego treści warunków. Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy.

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą dowód  tożsamości.  

Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonego notarialnie, upoważniającego do udziału w przetargu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy  Kościan, ul. Młyńska 15  lub telefonicznie 65-512-10-01 wew. 39  i  65-512-68-55.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kościan reprezentowana przez Wójta Gminy. Kontakt: listownie: ul. Młyńska 15, 64 – 000 Kościan, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie  www.gminakoscian.pl  telefonicznie: (65) 512  10  01.

2) Kontakt do inspektora ochrony danych, e-mail: iod@comp-net.pl

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
w formie przetargu na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiące własność Gminy Kościan na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

4) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procedury przetargowej oraz po jej zakończeniu w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa;

5) Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom z którymi administrator posiada umowy o powierzeniu danych;
Wyniki przetargu zawierające imię i nazwisko uczestnika zostaną opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w informacji z rozstrzygnięcia przetargu.

6) Przysługuje Panu/Pani prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu wzięcia udziału w przetargu;

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2023-02-22 09:11:15
Nazwa wpisu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.