Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Dzierżawa nieruchomości rolnych - Bonikowo - III przetarg

Wójt Gminy Kościan

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Kościan.

 

Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm.).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne wymienione pod pozycją nr 1 w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia podanym do publicznej wiadomości w wykazie ogłoszonym Zarządzeniem nr 41/2019  Wójta Gminy Kościan z dnia 8.07.2019 r.

Umowy dzierżawne będą zawierane na okres od dnia podpisania umowy  do 31.08.2029 r.

Miejsce położenia nieruchomości :          Bonikowo

Księga wieczysta :                                    PO1K/00029767/2

Nr działek:                                                159/1 , 159/2

Powierzchnia działek ogółem:                  0.21,77  ha.

Oznaczenie użytku gruntowego:              R III a

Czysz wywoławczy:                                 2,61 q żyta

Wadium:                                                   100,00 zł.

Minimalne postąpienie:                            0,10 q żyta. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 03.03.2020 r. w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15, o godzinie  9:30.

Uwaga! Uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu tożsamości.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 złotych  najpóźniej do 28.02.2020 r. przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006, środki finansowe muszą w wyznaczonym terminie wpłynąć na konto gminy. 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,  zatrzymane zostanie do chwili podpisania umowy dzierżawy, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium przepada na rzecz Gminy Kościan w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Wysokość czynszu dzierżawnego będzie wynikać z przemnożenia ilości żyta określoną w drodze przetargu przez średnią cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego w roku, za który naliczany jest czynsz opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu określonych w jego treści warunków. Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i za staraniem dzierżawcy, Gmina Kościan nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w ich powierzchniach.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kościanie ul. Młyńska 15 pokój  Nr 21 lub telefonicznie 65-512-10-01 wew. 39  i  65-512-68-55. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

 

 

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2020-01-29 08:07:13
Nazwa wpisu:
Dzierżawa nieruchomości rolnych - Bonikowo - III przetarg
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2020-01-29 08:06:14
Nazwa wpisu:
Dzierżawa nieruchomości rolnych - Bonikowo - III przetarg
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.