Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Podstawa prawna: art. 83 f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55)
 
I.    Wymagane dokumenty:

1.  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.
2.  Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew na  nieruchomości.
3.  Oryginał lub odpis pełnomocnictwa.

II.    Termin załatwienia sprawy:

Do 35 dni od wpływu zgłoszenia, w tym:
•    21 dni na dokonanie oględzin  od daty zgłoszenia,
•   14 dni po oględzinach na wniesienie sprzeciwu w formie milczącej zgody lub zaświadczenia.

III.    Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

IV.    Uwagi:

1.  Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzew, których obwody pni  mierzonych na wysokości 5 cm nie przekraczają:
a)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. W przypadku usunięcia drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.
3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni.
4. W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa  będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie  realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
6.  W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzew i obwodów pni na wysokości 5 cm.
7.  W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może wnieść sprzeciw w przypadku:
•    lokalizacji drzew na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
•    lokalizacji drzew na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    lokalizacji drzew na terenach objętych formami ochrony przyrody lub spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody lub spełnieniu przez drzewo kryteriów do uznaniu go za pomnik przyrody,
•    spełniania przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody
8.  Ponadto organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw:
•    jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
•    w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia
9.  Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. ochrony środowiska,  gospodarki komunalnej i lokalowej – Mariusz Sikorski, pok. nr 4
tel. (65) 512 10 01 wew. 47
e-mail: mariuszsikorski@gminakoscian.pl

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2021-06-15 13:43:17
Nazwa wpisu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2020-01-20 09:12:09
Nazwa wpisu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2018-09-25 13:09:48
Nazwa wpisu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Opis zmian
Aktualizacja podstawy prawnej
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2018-05-25 10:10:45
Nazwa wpisu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Opis zmian
Aktualizacja podstawy prawnej
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2018-05-23 13:43:57
Nazwa wpisu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.