Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podstawa prawna: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, 1aa, 1b, 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1454 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXII/315/09 Rady Gminy Kościan z dnia 16 listopada 2009r w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.

2. Załączniki zgodnie z informacją na wniosku.

II.  Informacja o załącznikach:

Do wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne wydane za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
  2. Udokumentowanie gotowości przyjęcia ścieków przez stację zlewną (umowa określona na czas określony).
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  4. Kserokopie dowodów rejestracyjnych wykorzystywanych pojazdów samochodowych ( w tym wozów asenizacyjnych) w prowadzonej działalności.
  5. Oświadczenie o posiadanym miejscu do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz o posiadanym zapleczu techniczno-biurowym w postaci bazy transportowej wraz z garażami, miejscami postojowymi, punktem napraw, pomieszczeniami magazynowymi i zapleczem socjalnym.

III. Opłaty:  Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 107zł.

IV.
Termin odpowiedzi:  Do 30 dni

V. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Kościan lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. ochrony środowiska,  gospodarki komunalnej i lokalowej – Mariusz Sikorski, pok. nr 4
tel. (65) 512 10 01 wew. 47
e-mail: mariuszsikorski@gminakoscian.pl

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2021-06-15 13:44:25
Nazwa wpisu:
Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2019-01-28 13:17:38
Nazwa wpisu:
Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Opis zmian
Aktualizacja danych
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2018-05-25 14:47:42
Nazwa wpisu:
Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Opis zmian
Aktualizacja podstawy prawnej
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2018-05-23 13:46:02
Nazwa wpisu:
Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.